از حکيمی پرسيدند:
چرا از کسی که اذيتت
مي کند انتقام نمی‌گيری؟
با خنده جواب داد:
آيا حکيمانه است سگی
را که گازت گرفته گاز بگيری؟!

🕊ميان پرواز تا پرتاب تفاوت
از زمين تا آسمان است
پرواز که کنی، آنجا
ميرسی که خودت میخواهی
پرتابت که کنند ، آنجا ميروی
که آنان ميخواهند
پس پرواز را بياموز…!!!

پرنده‌ای که “پرواز” بلد نيست
به “قفس” ميگويد “تقدير”

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1398-07-28] [ 10:20:00 ق.ظ ]