بانو ‌…

مادامۍڪه ارزش وجود خود
را درڬ نڪنۍ!

مادامۍڪه نقش خود را در
زندگۍ محدود در خوشۍهاے
زودگذر، مادیات، تنوع طلبۍ و
جلب توجه ڪردن بدانۍ …

مادام ڪه خود را بازیچه‌ۍ
دست ڪارگردانانۍ سازے ڪه از
آن سوے مرزها با هدفۍ معلوم،
برایت نقش مۍنویسند ڪنۍ …

مادامۍڪه مفهوم آزادۍ را
به اشتباه، تفسیر ڪنۍ …

و مادام ڪه در زندگۍات،
خدا را گم ڪرده باشۍ 

ناچار
هر روز بدنبال یڬ عذر و بهانه
وتوجیه براے بدحجابۍ
خواهۍگشت!!

ڪه حجاب،زن را محدود و افسرده مۍڪند !!
 ڪافیست دلِ انسان،پاڬ باشد !!
به مردها بگویید نگاه نڪنند !!
حجاب،مردان را حریص‌تر مۍڪند !!

وهزاربهانه‌ےدیگر ڪه طوطی وار
در ذهنت رژه مۍروند …

بانو …
تا زمانۍڪه ارزش،جایگاه و
نقش خود رابه عنوان یڪ بانوے
انسان_ساز درڪ نڪنۍ …
هر چه دلیل بیاورم براے ارزش
حجاب و پوشیده بودن زن بۍ
فایده است ❗️

لطفا ڪمی با خودت خلوت
ڪن و منصفانه تصمیم بگیر ڪه
ڪدام را مۍخواهۍ؟ خشنودے
و رضایت خدا یا خلق خدا؟؟

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1398-04-02] [ 10:31:00 ق.ظ ]