۱.وفای به عهدبندگی خدا وپیروی نکردن ازشیطان

۲.صله رحم

۳.خداترسی وتقوا.

۴.صبربرای رضای خدا

۵.نماز

۶.انفاق

۷.جواب بدی راباخوبی دادن.

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1399-05-12] [ 12:17:00 ب.ظ ]