چهار چیز را بیش از پیش نگه دار:

زبانت را درجمع

شکمت را در سر سفره مردم

چشمت را در خانه دوست

دلت را در سر نماز

موضوعات: حرف حق  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...