همانند حوضی است ڪه چهار
جویبار، همیشه آبشان در آن می ریزند…

اگر آب چهار جـویبار پاڪ باشد،
قلب انسان را پاڪ و زلال میڪنند

اما اگر آب یڪی یا دو
تا یا چهارتاے این جویبارها
آلوده باشند قلب را هم آلوده میڪنند.

جویباراول: چشم است
جویبار دوم: گوش است
جویبار سوم: زبان است
جویبار چهارم: فڪرو ذهن

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1399-04-08] [ 10:24:00 ق.ظ ]