چقدر به هم نزدیکند
“قربان"،"غدیر” و “عاشورا”


“قربان":تعریف عهد الهی
“غدیر":اعلام عهد الهی
“عاشورا":امتحان عهد الهی

وچقدر آمار قبولی پایین است!

“نه فهمیدند عهد چیست؟!”
“نه فهمیدند عهد با کیست؟!”
“نه فهمیدند عهد را چگونه باید پاس داشت؟!”

خدایا ما را بر عهدمان با امام زمانمان استوار ساز،
تا مرگمان جاهلی نباشد…
 از عارفی پرسیدند.از کجا بفهمیم در خواب غفلتیم یا نه؟ او جواب داد :

اگر برای امام زمانت کاری می کنی یا تبلیغی انجام میدهی و خلاصه قدمی برمی داری و به ظهور آن حضرت کمک میکنی، بدان که بیداری؛ و الّا اگر مجتهد هم باشی درخواب غفلتی!

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1399-05-12] [ 12:00:00 ب.ظ ]