سجاده ام کجاست؟

می خواهم از همیشه ی اضطراب برخیزم

این دل گرفتگی مدام شاید

تأثیر سایه ی من است

که این سان

گستاخ و سنگوار،بین خدا و دلم ایستاده است

سجاده ام کجاست؟

موضوعات: شعر  لینک ثابت