اولين عملي که باعث خوب شدن کار و بار انسان مي شود

 راضي نگه داشتن پدر و مادر 
است.

دومين عمل
 نماز اول وقت 
است.

 نماز اول وقت در اين که کارتان خوب شود مؤثّر است.

 کساني که به هر دري مي زنند ، ولي کارشان درست نمي شود براي اين است که نماز اول وقت نمي خوانند.

 جوانها به شما توصيه مي کنم اگر مي خواهيد هم دنيا داشته باشيد و هم آخرت ، نماز اول وقت بخوانيد.

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[یکشنبه 1398-04-02] [ 12:42:00 ب.ظ ]