از تاریکی شب میترسی

اما از عذاب قبر چرا نه؟

در جنت میخوای داخل شوی
اما در مسجد چرا نه؟

رشوه میدی
اما به یک فقیر غذا چرا نه؟

کتاب های متنوع جهان را میخوانی
اما قران پاک را چرا نه؟برای قبولی در امتحانات دنیوی
تمام شب بیداری میکشی
اما برای امتحان آخرت آمادگی چرا نه؟

خداوند مراقب اعمال ماست

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت



[دوشنبه 1398-03-27] [ 12:57:00 ب.ظ ]