رسول اكرم(ص):هر كسي كه درختي بكارد و درخت ميوه دهد،خداوند به اندازه ميوه هاي آن درخت به او ثواب مي‌دهد

مستدرك الوسائل‌ج13ص460

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت