وقتے با چادر شبیه مادر میشوے
نیازے به تعریف و تمجید از آن نیست..!

دختر ،همیشه نگاهش به مادر است..؛

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...