نمیدانم چہ شد ڪہ سرنوشت مرا بہ این راه پُرعشق رساند

بدون شڪ ،

شیر حلال مادرم …
لقمہ حلال پدرم …
و انتخاب همسرم …

در آن اثر داشتہ است

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...