انسان فقط در قبال گفتەهایش مسئول نیست
بلکە در قبال سکوتهایش هم
مسئول است …

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...