در دلم جایے
براے هیچکس،
غير از تو نیست!
گاه يك دنیا؛
فقط با یك نفر پُر مى شود!

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...