خوشبختی دیگران
از خوشبختی تو ڪم نمیڪند
 ثروت آنان
رزق تو را ڪم نمیڪند
و صحت آنان هرگز
نمیگیرد سلامتی تو را 

پس مهربان باش
و دعا ڪن برای دیگران
آنچه ڪه دعا میڪنی برای خودت

 

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...