🌷جوان دیروز،
جوان امروز
جوان فردا
جوان وسط جنگِ سخت
جوان وسط جنگِ نرم
جوان عصرظهور

🌷جوان دیروز فرار میکرد بِره جبهه..
دنبال این بود مادر پدرشو به هرطریقی راضی کنه
شناسنامه شو دستکاری میکرد که بِره جبهه..
جوان دیروز با اینکه تو خاکریز بود،
شب قبل عملیات درس میخوند..

جوان دیروز دنبال خدا بود..
دنبال این بود باخدا قاطی بشه.
باخدارفیق بشه..!!

جوان دیروز امام زمان (عج) رو میخواست..

سختی جنگِ سخت باگریه های نیمه شب بچه ها،نرم میشد..!!
جوان دیروز باگریه نیمه شب معبر باز میکرد.
باضجه ش راه باز میکرد..

🌷جوان دیروز مثل شهید برونسی که حضرت زهرا(س) بهش میگفت چیکار کن..!
در جهاد اصغربا نگاه جهاد اکبرپیروز شدیم.
🌷جوان امروز وجهاد همه جانبه جنگ نرم.
حضرت آقا فرمودند : بروید وحقش را ادا کنید..

“شهید چمران: وقتی شیپور جنگ زده می شود ، مرد از نامرد شناخته میشود.!!

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-10-27] [ 10:01:00 ق.ظ ]