جوانی به سراغ عالمی رفت و گفت
سه سوال دارم:

وجود خدا راثابت کن
وجود قضا و قدر را..
چطور میشه که شیاطین از آتش
هستند و در قرآن آمده که در جهنم عذاب میشن؟ آتش بر آتش چگونه تاثیر دارد؟

عالم سیلی بر صورت جوان زد جوان ناراحت شد که مگه من چه گفتم که منو زدین.عالم گفت جواب هرسه سوال توست.

سیلی زدن ایجاد درد کرد آیا درد رادیدی؟
گفت : ندیدم ولی درد را حس کردم
عالم گفت: خدا هم وجود داره
وجود او با نعمت ها معلوم میشه

 آیا میدانستی که سیلی میزنم؟
گفت: خیر
گفت: این قضا وقدر هست.

 دست من وصورت تو از یک جنس بود
اما درد را بر صورت وارد کرد
همانطور میتواند آتش بر آتش
ایجاد عذاب کند.

موضوعات: تلنگر  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-10-27] [ 10:16:00 ق.ظ ]