دلنگرانی ام
بابٺ تأخیر تو نیسٺ!
میدانم می آیی….
یوسف زهرا (س)

دلم شور میزند
برای خودم …!
براے ثانیہ اے ڪہ
قرار میشود بیایی
و من هنوز با تو
قرن ها،فاصلہ دارم ..

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1398-09-16] [ 11:53:00 ق.ظ ]