جوانه ی گل آفتابگـران ، تا وقتی کوچک است رو به آسمان رشـد میکند. اما وقتی به گُل می نشیند ، هـر سمت کـه آفتاب باشد رو به همان سمت هست

گاهـی انسـان ها شباهتشان به همین گـل آفتابگردان است. تا وقتی کـودک هستیم و فطـرتِ همـه إلهی سـت ، راه راسـت را بـاور داریـم امـا وقـتی مسـیـر راه راست تغییر کـرد ، چیزی که به نفع او هست را قبول نمیکند و خود را به نادانی میزند و هـدایتی که از سمـت خداوند هست را دیگر باور ندارد …


هرکس مرا طلب کند مرا میابد و هرکس مـرا یافـت مـرا می شنـاسد ، هـرکـه مـرا شنـاخـت بـه مـن علاقه مـند می شــود هـرکس بـه مـن علاقه مـند شـود عاشقـم می شـود و هرکس عاشقم شـود مـن نیز عاشقش میشوم.
یا هادیَ المُضِلّین

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[دوشنبه 1398-03-27] [ 12:47:00 ب.ظ ]