آمـده بود محضر امام . دلش میخواست شرط روزه حقیقی را بشناسـد. سـوال را که پرسید، رئیس مذهب مان فرمودند:

چه گمان کرده‌ای؟
روزه تنها ترکِ خوردن و آشامیدن نیست

وقتی روزه‌داری که زبانت هم روزه باشد از دروغ و چشم هایت هم روزه باشـد از گناه. بایـد پرهیز کنی از نزاع و حسادت. بایـد پشت کـنی به غیبت و تهمت. باید دور بمانی از دروغ و دشنام

بایـد خـودت را در نزدیکی آخـرت ببینی، و در انتظار ظهـور و وعـده های حضـرت حـق باشی! اگر اینگـونه باشی ، روزه دار حقیقی بـوده ای! و الّا به همان اندازه، از مقام روزه داری ، پایین آمـده ای!

منبع وسـایل الشیعه ، جـلد ۱۰ ، صـفحه ۱۶۶

موضوعات: خبر روز  لینک ثابت[شنبه 1398-02-28] [ 01:19:00 ب.ظ ]